Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БЕЗДАН“ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7886, 8135, 8136 И 8138 К.О. БЕЗДАН, ГРАД СОМБОР , Наручилац пројекта: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16, Катастарске парцеле број 7886, 8135, 8136 и 8138 К.О. Бездан обухватају простор од средине моста на реци Дунав (између Батине и Бездана) до државног пута I реда Б 16 Батина – Суботица – Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 16. до 23. јула 2021.год.