Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ – МЕЂУФАЗА, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2285/1 К.О. РИЂИЦА , Наручилац пројекта: „APPLE WORLD“ доо Риђица, Прве Плантаже бб , Катастарска парцела број 2285/1 К.О. Риђица налази се у Риђици, Прве Плантаже бб. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 24. септембра до 01. октобра 2021.год.