Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 5847 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 5847 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Соње Маринковић бр.23. у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 01.07. до 08.07.2022.год.