Povratak na Порез на имовину

Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно у шумско земљиште у сврху утврђивања пореза на имовину