Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – САЛОНА НАМЕШТАЈА СПРАТНОСТИ П+1 И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА П+0, У УЛИЦИ ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ ББ, НА КАТ.ПАРЦ.БРОЈ 10439 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: ДАЛИБОР КРЕКИЋ из Сомбора-Лугово, Лугово насеље бб , Катастарска парцела број 10439 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Вукице Митровић бб у Сомбору.