Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1+ПК – П+2 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4132 К.О.СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: АЛЕКСАНДАР РАКОЊАЦ из Сомбора, Вељка Петровића 13. – Катастарска парцела број 4132 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Вељка Петровића 13.