Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+2+Пк, на кат.парц. број 3493 К.О. Сомбор-1 , ИНВЕСТИТОР: БОШКO КЕЦМАН из Кљајићева, Првомајска 20. Катастарскa парцелa број 3493 К.О. Сомбор-1 налазi се у улици Петра Драпшина бр.7. у Сомбору.