Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 2223/1 И 2222 К.О. СТАПАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ СПРАТНОСТИ П+0, УСИПНОГ КОША И ЕЛЕВАТОРА , ИНВЕСТИТОР: МИЛАН КОВЧИН из Стапара, Николе Пашића 80 – Катастарске парцеле број 2223/1 и 2222 К.О. Стапар налазе се у Стапару, у улици Николе Пашића 84.