Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности П+4 и помоћног објекта – гараже спратности П+0, на кат.парц. број 7990/27 К.О. Сомбор-1, ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића 10. Катастарска парцела број 7990/27 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Милете Протића у Сомбору.