Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+5 НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 9309/13 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ДНВ ГРАДЊА“ доо Сомбор, Венац Петрове горе 2А, Катастарска парцела број 9309/13 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Милете Протића у Сомбору.