Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ AУТОПЕРИОНИЦЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1552/1, 1552/2, 1553/1 И 1553/2 К.О. СТАПАР – ИНВЕСТИТОР: „DB CAR WASH GROUP“ Бездан, Нова 38 б, Катастарске парцеле број 1552/1, 1552/2, 1553/1 и 1553/2 К.О. Стапар налазе се у Стапару, у улици Карађорђев плац 105.