Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+0 ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10445/3 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „WOBY HAUS“ доо Нови Сад, Браће Рибникар 55. Катастарска парцела број 10445/3 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Стапарски пут у Сомбору.