Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ – МЕЂУФАЗА, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2285/1 К.О. РИЂИЦА, ИНВЕСТИТОР: „APPLE WORLD“ доо Риђица, Прве Плантаже бб, Катастарска парцела број 2285/1 К.О. Риђица налази се у Риђици, Прве Плантаже бб.