Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6324, 6330 и 6331 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: МИЉА ЛУКИЋ из Сомбора, Војничка 25. Катастарске парцеле број 6324, 6330 и 6331 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Апатински пут бр.32-34 у Сомбору.