Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „СИНАГОГА“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9065 и 9066 К.О. Сомбор 1

Званична интернет презентација