Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „Синагога“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.9486 и 9487 К.О. Сомбор-1

Документација

1. Техничке информације 2. Катастарско – топографски план 3. Решење о рушењу 4. Информације о локацији 5. Препис листа непокретности

Текстуални део

Графички део

DWG PDF
Званична интернет презентација