Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 11460 К.О. СОМБОР-2 , ИНВЕСТИТОР: ПОШТРАК ЈАСМИНА, Сомбор, Јосипа Маринковића 27. Катастарска парцела број 11460 К.О. Сомбор-2 налази се у улици Јосипа Маринковића бр.27. у Сомбору.