Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Драган Лукић из Сомбора, ул.Војничка 25 – Кат.парц.бр. 3514 и 3515 К.О. Сомбор-1 се налазе у улици ХII Војвођанске ударне бригаде у Сомбору