Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10. Кат.парц.бр.: 3772 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 17.