Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПО+П+2+Пк, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 3541 И 3542 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „MAX MONTING DOO SRBOBRAN“, Гаврила Принципа 14., Србобран , Катастарскe парцелe број 3541 и 3542 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Петра Драпшина бр.18а-18у Сомбору.