Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3749 И 3751/1 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА и АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, ЈНА 30 ~ Катастарске парцеле број 3749 и 3751/1 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Пожаревачка 1-5а