Povratak na Урбанистички пројекти

ИНВЕСТИТОР: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. Катастарска парцела број 3571 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Батинска 28.