Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1537 И 1538 К.О. СТАПАР ~ ИНВЕСТИТОР: „БОГОДО“ доо Алекса Шантић, Школска бб, Катастарске парцеле број 1537 и 1538 К.О. Стапар налазе се у Стапару, у улици Карађорђев плац 107.