Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: Миља Лукић из Сомбора, Војничка 25. Катастарска парцела број 6064 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића у Сомбору.