Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0 И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ДЕЛА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 1591 И 1592 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „M TEH“ доо Београд-Палилула, Иванковачка 8. Катастарске парцеле број 1591 и 1592 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Коњовићева бр.45. у Сомбору.