Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „ТЕРМОВОД“ за трговину на велико и мало д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр. 8510 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Дубровачка 28.