Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБУ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ П+1 И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА КАТ.ПАРЦ.БР.6028 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: ГРАД СОМБОРА Трг цара Уроша 1. Сомбор, Катастарска парцела број 6028 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Венац Војводе Петра Бојовића 17. у Сомбору.