Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КАТ.ПАРЦ.БР.178 K.O. СОМБОР-1, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА МЛЕКАРЕ У КРУГУ ФАБРИКЕ „СОМБОЛЕД“ ДОО У СОМБОРУ, ИНВЕСТИТОР: „СОМБОЛЕД“ доо Сомбор, Гаковачки пут бб, Катастарска парцела број 178 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Јосифа Маринковића у Сомбору.