Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0, ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-ПОДНОГ СКЛАДИШТА П+0 И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА – КОЛСКЕ ВАГЕ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 326 К.О. СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, ИНВЕСТИТОР: ИГОР ВУКОВИЋ из Св.Милетића, Сомборска 41. Катастарска парцела број 326 К.О. Светозар Милетић налази се у улици Максима Горког у Светозару Милетићу.