Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7659/1 И 7659/2 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „НОВОГРАДЊА“ доо Бездан, Нова бр.41-41а, Катастарске парцеле број 7659/1 и 7659/2 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Филипа Кљајића број 8-8А у Сомбору.