Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ – ВАТРОГАСНОГ МУЗЕЈА П+1, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 668 К.О. БЕЗДАН, ИНВЕСТИТОР: Добровољно ватрогасно друштвo „Бездан“ из Бездана, Родина 19. Катастарска парцела број 668 К.О. Бездан налази се у улици Родина 17. у Бездану.