Povratak na Урбанистички пројекти

Обавештење којим се одбија потврђивање Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+2+Пк и пословног објекта спратности П+0, на кат.парц. број 3528 К.О. Сомбор-1 инвеститора „Midbau“ доо Апатин