Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (1) СПРАТНОСТИ ПО+П+4, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3947 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СОМБОРЕЛЕКТРО“ доо Сомбор, Ади Ендреа 27. Катастарска парцела број 3947 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Радишићева бр.2-3 у Сомбору.