Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+ПК, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 10449 К.О. СОМБОР-1 И ТРАФО СТАНИЦЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР.5666 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДАПТАЦИЈА“ доо Сомбор, ЈНА 30. Катастарске парцеле број 5666 и 10449 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици 21. Октобра број 17-19 у Сомбору.