Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+1+Пк И ДВА ПОМОЋНА ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 4138 И 4139 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ДУШАНКА и МИЛЕ ЂАПИЋ, Сомбор, Вујадина Секулића 37. Катастарска парцела број 4138 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Венац Војводе Живојина Мишића 6. у Сомбору, а катастарска парцела број 4139 К.О. Сомбор-1 у улици Златне греде 22. у Сомбору.