Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 10448 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „КНЕЖЕВИЋ МИЛАН-ГРАДЊА“ доо Сомбор, Др.Ђорђа Лазића 34А , Катастарска парцела број 10448 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Сонћански пут бр. 37. у Сомбору.