Povratak na Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+П+2+Пк, на катастарским парцелама број 3752, 3753 и 3754 К.О. Сомбор-1