Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „L DECOR“ Сомбор, Трг Републике 1 – Кат.парц.бр. 2096/1 налази се у Сомбору, ул.Војвођанска 67