Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНА НА МАЛО, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 6856 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „CYBER PLANK“ доо Сомбор, Вере Гуцуње 83. Катастарска парцела број 6856 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Максима Горког 28. у Сомбору.