Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ К.П.БР.9462/1 К.О. СОМБОР-1, ЗА ДОГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ФАБРИКЕ ПЛАСТИЧНИХ УРЕЂАЈА У ФАБРИКУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМЕНИХ ДИХТУНГА У АУТОИНДУСТРИЈИ СПРАТНОСТИ П, П+1 И П+2, ИНВЕСТИТОР: „GUMA-S“ доо Сомбор, Стапарски пут 51. Катастарска парцела број 9462/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици С3 у Индустријској зони у Сомбору.