Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 7426/1 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића бр.10. Катастарска парцела број 7426/1 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Самка Радосављевића бр.31. у Сомбору.