Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ Пр+2+Пк НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3698 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: Раковић Томислав из Сомбора, ул. 22. Децембра 40. Катастарска парцела број 3698 К.О.Сомбор-1 налази се у Ваљевскoj улици у Сомбору.