Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7364 И 7365 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ВАЈАГИЋ ГРАДЊА“ доо Сомбор, Бранка Радичевића 25. Катастарске парцеле број 7364 и 7365 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Мите Поповића 38. у Сомбору.