Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3477 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ доо Апатин, Његошева 43. Катастарска парцела број 3477 К.О. Сомбор-1 налази се у улици ХII Војвођанске ударне бригаде 13. у Сомбору.