Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ТРГОВИНЕ, СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8053 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: ДУШАНОВИЋ ЖАНА, Београд, Раковица, ул. Првобораца 11. Катастарска парцела број 8053 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Владике Николаја 12. у Сомбору.