Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ КОМПЛЕКСА, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 И 2152 К.О. БЕЗДАН, ИНВЕСТИТОР: „AWA HUMAN RESOURCE 2015“ доо Бездан, Жртава фашизма 60 ,Катастарске парцеле број 2148, 2149, 2151/1, 2151/2 и 2152 К.О. Бездан налазе се у Ружининој улици бр. 34. у Бездану.