Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАМЕЛЕ 1 И ЛАМЕЛЕ 2 ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+4+Пк и МБТС П+0 НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 5663, 5664, 5665 И 5666 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „АРКА ИЗГРАДЊА И АДПАТАЦИЈА“ доо Сомбор, 21.Октобра 35. Катастарске парцеле број 5663, 5664, 5665 и 5666 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици 21. Октобра у Сомбору.