Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+ПК И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3548 И 3549 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ПРО АРТ-ЛЕПОТА“ доо Сомбор, Душана Ћубића 6. Катастарске парцеле број 3548 и 3549 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Батинска 27 у Сомбору.