Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3551 К.О. СОМБОР-1, У СОМБОРУ У УЛИЦИ ПЕТРА ДРАПШИНА БРОЈ 14. ~ ИНВЕСТИТОР: „AГРО РАЈЧЕВИЋ ГРАДЊА“ доо Апатин, Војводе Путника 9, Катастарска парцела број 3551 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 14.