Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша 1, Катастарска парцела број 19393/3 К.О.Сомбор-2 налази се у Сомбору, Козара салаши, у ванграђевинском реону, у Блоку између Безданског и Моношторског пута.